Buy Phentermine Uk Online - Buy Phentermine Uk Online

50 x 30m de gespa artificial

També funciona com a zona de jocs i esbargiment

Equipat per a la realització de diferents activitats i esports col·lectius